Algemene voorwaarden / AVG verklaring

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

(i) “Huurder” : wederpartijen van Cyclops B.V., en (ii) “Cyclops Security B.V.” : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cyclops Security B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3194 DE) Hoogvliet/ Rotterdam, aan de Klompenmakerstraat, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 59830999.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cyclops Security B.V. gedane aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten waarbij Cyclops Security B.V. partij is.

2.2 De algemene voorwaarden gelden ook voor vervolg- en/of aanvullende overeenkomsten, waarbij Huurder en Cyclops Security B.V., dan wel hun rechtsopvolger(s), partij zijn.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Toepasselijkheid van eventuele algemene of andere voorwaarden van Huurders wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en andere uitingen van Cyclops Security B.V. vrijblijvend, ongeacht een eventuele aanvaarding door de Huurder.

3.2 Een vrijblijvend aanbod van Cyclops Security B.V. kan door Cyclops Security B.V. worden herroepen, ook nog binnen 10 ( tien) werkdagen nadat Cyclops Security B.V. de aanvaarding door Huurder heeft ontvangen.

3.3 Voor zover Huurder enige prestatie verricht en/of voorbereidingen daartoe treft, in de kennelijke verwachting of veronderstelling dat een overeenkomst tot stand zal komen of is gekomen, doet Huurder dit voor eigen rekening en risico.

4. Ter beschikkingstelling en acceptatie van het verhuurobject

4.1 Bij het in ontvangst nemen van het huurobject althans onverwijld daarna, dient Huurder zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken. Indien Versie februari 2017 huurder daarbij gebreken of tekortkomingen ontdekt, dient hij deze direct na ontdekking aan Cyclops Security B.V. te melden. Gebruik van de goederen heft het recht op reclameren op en vormt geen grond voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de overeenkomst of vergoeding van schade.

4.2 Het is Huurder niet toegestaan door Cyclops Security B.V. aangebrachte reclameteksten, afbeeldingen of welke kenmerken dan ook te verwijderen of aan het oog te onttrekken. Voorts is het Huurder niet toegestaan zonder toestemming van Cyclops Security B.V. reclameteksten, afbeeldingen of naamsveranderingen op het gehuurde aan te brengen.

4.3 Het is Huurder niet toestaan het gehuurde te openen.

4. Prijs

4.1 De prijzen, zoals omschreven in de catalogus of andere uitingen van Cyclops Security B.V., zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van de catalogus geldende omstandigheden. Deze prijzen zijn richtlijnen en binden Cyclops Security B.V. niet.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tenzij anders gemeld.

4.3 De huur loopt door op zon- en feestdagen.

4.4 Cyclops Security B.V. stelt de door haar gehanteerde prijzen en tarieven periodiek vast en Cyclops Security B.V. is gerechtigd deze per kwartaal te herzien. Cyclops Security B.V. heeft het recht overeengekomen prijzen te verhogen, indien factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd wijzigen.

4.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de Huurder per huurovereenkomst een waarborgsom schuldig zijn. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de waarde van het gehuurde. Indien de Huurder verlenging van de overeenkomst wenst, dient de Huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten.

4.6 De waarborgsom mag door de Huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan Cyclops Security B.V. door de Huurder verschuldigde bedragen verrekenen met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggegeven indien vaststaat dat de Huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

5. Betaling

5.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zullen alle facturen van Cyclops Security B.V. door Huurder verschuldigd, betaalbaar en inbaar zijn binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.2 Vanaf de vervaldag van de factuur tot aan het tijdstip van algehele voldoening is de Huurder aan Cyclops Security B.V. over het openstaande bedrag terstond en dus zonder door Cyclops Security B.V. daartoe nader in gebreke te zijn gesteld, wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de Huurder nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Cyclops Security B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval Huurder tevens gehouden is tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verbandhoudende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins.

5.3 Indien Huurder ook na een schriftelijke aanmaning nalaat binnen de hem gestelde nadere termijn hetgeen hij aan Cyclops Security B.V. verschuldigd is ten volle te voldoen, is Cyclops Security B.V. voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

5.4 Huurder is nimmer gerechtigd (een pretense) vordering(en) op Cyclops Security B.V. te verrekenen met schulden aan Cyclops Security B.V..

5.5 Indien Huurder (het bedrag van) een factuur betwist, dient Huurder zijn bezwaren binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Cyclops Security B.V. mee te delen, bij gebreke waarvan zij haar recht de factuur te betwisten verliest.

5.6 Een betaling van Huurder wordt eerst geboekt ten laste van eventueel verschuldigde rente, daarna ten laste van kosten die Cyclops Security B.V. in verband met tekortschieten van Huurder onder de huurovereenkomst heeft moeten maken en pas daarna ten laste van verschuldigde huurtermijnen, waarbij de eerst vervallen termijn voorgaat boven de laatst vervallen termijn.

6. Reserveringen

6.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Cyclops Security B.V. te reserveren. Bij het sluiten van de overeenkomsten wordt het tijdstip en de periode waarop de reserveringbetrekking heeft en waartegen de zaken voor de huurder beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd.

6.3 Een reservering kan tot 72 uur voor aanvang van de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Bij een annulering binnen 72 uur voor aanvang van de opdracht wordt een bedrag gelijk aan 7 dagen huur in rekening gebracht.

6.2 Indien de huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.

7. Aanbiedingen en advertenties

7.1 De inhoud van door Cyclops Security B.V. gehanteerde folders, haar drukwerken, catalogi en prijscouranten binden haar niet. Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot de prijsstelling, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in door Cyclops Security B.V. uitgebrachte offertes of verstrekte orderbevestigingen, kan Cyclops Security Nederland B.V. nimmer aansprakelijk worden gehouden.

7.2 Opgaven en specificaties van Cyclops Security B.V. betreffende maat, capaciteit, prestatie of resultaten worden slechts bij benadering verstrekt.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De totale aansprakelijkheid van Cyclops Security B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal de huurprijs (inclusief BTW) doch nimmer meer dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Cyclops Security B.V. in het betreffende geval zal uitkeren.

8.2 De aansprakelijkheid van Cyclops Security B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden of anderszins jegens Huurder, is uitgesloten.

8.3 Cyclops Security B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebrekkig signalerend en/of schadebeperkend functioneren van het gehuurde.

8.4 Cyclops Security B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade, welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is indien door of namens de Huurder geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door de Huurder of door de omstandigheden geëiste spoed deze wijze van werken noodzakelijk maakt.

8.5 Cyclops Security B.V. is niet aansprakelijk voor het niet of gedeeltelijk functioneren van communicatienetwerken en diensten c.q. voorzieningen van derden benodigd voor het functioneren van hetgeen door Cyclops Security B.V. geleverd of geadviseerd is.

8.6 Cyclops Security B.V. is nimmer aansprakelijk voor de verrichtingen van overheidsdiensten dan wel het uitblijven van deze verrichtingen.

8.7 Cyclops Security B.V. is niet aansprakelijk voor schade en tekortkomingen indien de Huurder onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Cyclops Security Nederland B.V. te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

8.8 Cyclops Security B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de Huurder niet binnen een week na het schadevoorval Cyclops Security B.V. per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld.

8.9 Voor eventuele in opdracht van de Huurder door Cyclops Security B.V. in te schakelen derden aanvaardt Cyclops Security B.V. geen enkele aansprakelijkheid.

8.10 Huurder vrijwaart Cyclops Security B.V. onherroepelijk en onvoorwaardelijk, voor alle aanspraken en/of vorderingen van derden die voortvloeien of verband houden met de plaatsing van het gehuurde en/of het gebruik van het gehuurde door de Huurder.

9. Overmacht

9.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Wanneer een overmachtsituatie langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

10. Beëindiging en ontbinding

10.1 De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de afgesproken huurtermijn.

10.2 Indien de Huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan Cyclops Security B.V. de overeenkomst door eenzijdige ontbinding beëindigen, onverminderd het recht van Cyclops Security B.V. op betaling van de volledige huurtermijn.

10.3 Indien de huurovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, heeft de Huurder het recht de overeenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand op te zeggen.

10.4 Aan Huurder komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst met Cyclops Security B.V. slechts toe indien Cyclops Security B.V. na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

10.5 Cyclops Security B.V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen of Versie februari 2017 ontbinden indien Huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, waaronder begrepen doch niet beperkt tot het tijdig betalen van de facturen van Cyclops Security B.V., Huurder al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Huurder faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Cyclops Security B.V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De verschuldigde bedragen worden daarbij terstond opeisbaar.

10.6 Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen Cyclops Security B.V. en Huurder geldende rechtsbetrekking dan wel in deze algemene voorwaarden, zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

11. Teruggave na einde huurovereenkomst

11.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, retourneert de Huurder de goederen vrij van schade en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als waarop Huurder het gehuurde heeft ontvangen. Teruggave geschied door het object aan Cyclops Security B.V.ter beschikking te stellen op de plaats waar Cyclops Security B.V. het huurobject aan Huurder ter uitvoering van de huurovereenkomst ter beschikking heeft gesteld en dat niet later dan op de dag, waarop de huurovereenkomst door het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn of anderszins eindigt. Indien na teruggave blijkt dat het huurobject is beschadigd, is Huurder aansprakelijk voor de schade en kosten die daardoorvoor Cyclops Security B.V. ontstaan.

11.2 Indien de goederen door de expeditie van Cyclops Security B.V. c.q. de expeditie van derden naar het bedrijf van Cyclops Security B.V. dienen te worden teruggebracht, worden de goederen bij terugkomst in het bedrijf van Cyclops Security B.V. gecontroleerd. Het meenemen van de goederen door de expeditie van Cyclops Security B.V. of de expeditie van derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Als de Huurder bij de controle wil zijn, moet hij dit op voorhand, bij opgave van de bestelling weergeven, zodat een afspraak kan worden gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourname). Als schade of verlies vastgesteld is, zonder dat de Huurder daarbij aanwezig was, is de control door Cyclops Security B.V. bindend. Cyclops Security B.V. laat dit binnen 10 (tien) dagen nadat de goederen bij Cyclops Security B.V. zijn ontvangen schriftelijk weten.Cyclops Security B.V. kan dan tot onmiddellijke reparatie of vervanging overgaan en alle kosten op de Huurder berekenen.

12. Schade en verlies

12.1 Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Cyclops Security B.V. te worden gemeld. Huurder is verplicht de kosten van herstel aan Cyclops Security B.V. te vergoeden.

12.2 Vergoeding bij verlies of schade en eventueel uit te voeren reparaties dienen ter genoegen van Cyclops Security B.V. te worden geregeld op basis van de nieuwwaarde of wederzijds overeengekomen waarde. Huurder is verplicht de huurprijs door te betalen, totdat de volledige schade aan Cyclops Security B.V. is vergoed of het gehuurde weer voor verhuur geschikt is, zulks ter beoordeling van Cyclops Security B.V.. Hetzelfde geldt voor schade aan onderdelen en/of toebehoren van het van Cyclops Security B.V. gehuurde goed. Versie februari 2017. Huurder blijft aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door Cyclops Security B.V. geleden schade.

12.3 Voor zoekgeraakte zaken, waarvoor door Cyclops Security B.V. reeds de waarde aan de Huurder berekend is en die later alsnog door de Huurder gevonden en teruggebracht wordt, dient de Huurder de verschuldigde huurprijs te betalen. Deze wordt door Cyclops Security B.V. in mindering gebracht op de aan de Huurder terug te betalen vergoeding van de dagwaarde.

12.4 Beschadigde huurgoederen en/of onderdelen waarvan geen herstel meer mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 (dertig) dagen na de datum waarop de schade gefactureerd wordt, ter beschikking van de Huurder gehouden.

13. Verplichtingen van de huurder

13.1 De Huurder stemt ermee in Cyclops Security B.V. te allen tijde toegang tot de ruimtes waar het gehuurde goed zich bevindt te verschaffen.

13.2 Onderverhuur en beschikbaar stelling aan derden van het gehuurde mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van Cyclops Security B.V..

13.3 De Huurder mag het gehuurde niet vervoeren of doen vervoeren naar een ander adres dan omschreven in de overeenkomst.

13.4 De Huurder dient Cyclops Security B.V. onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van de Huurder of derde of op het onderhavige gehuurde of indien op enig andere wijze de eigendomsrechten van Cyclops Security B.V. dreigen te worden aangetast.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 De overeenkomsten tussen Cyclops Security B.V. en Huurder worden beheerst door Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen welke tussen Cyclops Security B.V. en Huurder mochten ontstaan voortvloeiende uit of in verband met (de uitvoering van) een tussen Cyclops Security B.V. en Huurder gesloten overeenkomst, alsmede in verband met deze algemene huurvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

AVG verklaring

Cyclops Security B.V. Cyclops Security BV, gevestigd aan Klompenmakerstraat 28 3194 DE Hoogvliet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Klompenmakerstraat 28
3194 DE, Hoogvliet

+31(0)10-4146495

www.cyclops.nl

Niels ‘t Hart is de Functionaris Gegevensbescherming van Cyclops Security BV. Hij/zij is te bereiken via [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cyclops Security B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cyclops Security B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Cyclops Security BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cyclops Security B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cyclops Security B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cyclops Security B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cyclops Security B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cyclops Security B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cyclops Security B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cyclops Security B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cyclops Security B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cyclops Security B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via [email protected]